Ets aquí:   IniciAvís legal

Avís legal

1. TITULAR DE LA WEB

El centre DIÀLEG amb domicili a Olot (Girona), a la plaça Clarà 6 despatx 14, amb identificació fiscal núm. 46673662-S, psicòloga titulada a la UdG amb el núm. de col·legiada 15.837.

  

2. OBJECTE I MODIFICACIONS

Aquest AVÍS LEGAL regula l´accés als contiguts i serveis ofertats a través de la web.

Qualsevol usuari utilitzarà la web conforme a les lleis que hi resultin d´aplicació així com les condicions d´aquest AVÍS LEGAL

La informació de la pàgina web no constitueix cap mitjà d´assessorament i la seva utilització és sota la responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els titulars es reserven el dret de modificar totalment o parcial les condicions d´accés i utilització, modificacions que una vegada implementades esdevindran automàticament incorporades al contigut d´aquest AVÍS LEGAL i s´entendran acceptades pels usuaris. Aquestes modificacions es publicaran en la mateixa forma en que apareix aquest AVÍS LEGAL.

 

3.  DRET D´ACCÉS I CANCEL·LACIÓ

En general, l´accés i navegació a tots els continguts de la web té caràcter gratuït. La incorporació de serveis i continguts subjectes a pagament estarà degudament especificada i subjecta a contractació prèvia.

Els continguts de la web no vulneren cap normativa ni codi de conducta de protecció de menors d´edats. No obstant, atès que els continguts no estan pensats per aquests destinataris, aquests menors d´edat no podran accedir unilateralment a la web llevat autorització prèvia i expressa dels seus representants legals, els quals seran responsables dels actes que aquells hi duguin a terme. En qualsevol cas, es presumirà concedida la indicada autorització pel sol fet d´haver accedit a la web.

Els  titulars de la web podran cancel·lar-la o donar per finalitzat, interrompre o restringir (en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís) l´accés als continguts de la pàgina web, sense que els usuaris tinguin dret a exigir cap mena d´indemnització.


4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta web es regeix per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els usuaris de la web tenen un dret privat d´accés i navegació i, en cap cas, aquest dret o la posterior contractació d´algun servei implicarà la renúncia, transmissió, llicència o cessió dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

Queda totalment prohibida la utilització de les  denominacions, marques, logotips, textos, fotografies, vídeos i altres signes distintius incorporats a la web, ja siguin propietat dels titulars o de terceres persones.

Queden reservats a favor dels titulars de la web, o d´altres tercers titulars, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis ofertats. Particularment, està prohibit comunicar públicament, copiar, modificar, reproduir, transformar, traduir o distribuir tot o part dels esmentats continguts i/o serveis per a finalitats públiques, comercials o professionals, sense la prèvia i expressa autorització dels titulars de la web o de qui en tingui els corresponents drets.

 

5. RESPONSABILITATS I GARANTIES

Atès l´accés lliure a la pàgina web, els seus titulars no garanteixen ni es fan responsables:

a) de la continuïtat dels continguts que apareixen a la web;

b) dels possibles errors o inexactituds;

c) dels virus o anomalies damnoses introduïdes involuntàriament o fraudulentament per part de tercers a la web o en el servidor on es troba hostatjada;

d) de la seguretat de les mesures implementades a la web i al servidor;

En el cas que algun usuari detectés l´existència d´alguna conducta o contingut il·legal cal que ho posi en immediat coneixement dels titulars de la web amb la finalitat de poder adoptar les corresponents mesures.

 

6. ENLLAÇOS O LINKS

a) Enllaços o links a altres pàgines web.

Si a la web hi ha enllaços o links a altres pàgines web (qualsevol que en sigui la modalitat), la responsabilitat i condicions d´ús es regiran per les que resultin de la pàgina de destinació, sense que els titulars d´aquesta web d´origen en tinguin cap responsabilitat quant al seu funcionament, informació i enllaços propis. Tanmateix, en el cas que algun usuari detectés l´existència d´alguna conducta o contingut il·legal en alguna de les webs de destinació cal que ho posi en immediat coneixement dels titulars d´aquesta  web d´origen amb la finalitat de poder adoptar les corresponents mesures.

b) Enllaços o links amb origen a altres pàgines web i amb destinació a aquesta pàgina web.

Si algun usuari privat o entitat vol establir a la seva pròpia pàgina web un enllaç amb destinació a aquesta pàgina web ho podrà fer d´acord amb aquests condicionants:

1) L´enllaç serà a la pàgina principal o d´inici.

2) L´enllaç serà directe i complet de tal forma que amb una sola clicada l´usuari accedeixi a la pàgina principal de la web a pantalla completa;

3) L´usuari no podrà reproduir la pàgina web ni incloure-la totalment o fragmentàriament dins de la seva pròpia web o altres de tercers o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la web.

4) Queda totalment prohibit fixar enllaços des de pàgines web amb continguts o finalitats il·legals, degradants i/o obscenes i també des de pàgines que directament o indirectament: a) suposin una vulneració a la igualtat de gènere, la dignitat de les persones i/o el respecte a les minories; b) les que fomentin o incitin la violència, la intimidació, la intolerància en qualsevol de les seves formes (socials, polítiques, religioses, …); c) les de contingut sexual; d) les que atemptin contra qualssevol altres principis ètics, democràtics, constitucionals o recollits en tractats internacionals i/o a la normativa europea, estatal o autonòmica.

En el cas que algun usuari detectés l´existència d´alguna web amb l´enllaç d´aquesta pàgina que contravingués el que s´ha indicat al paràgraf anterior, cal que ho posi en immediat coneixement dels titulars d´aquesta  web amb la finalitat de poder adoptar les corresponents mesures.

5) La possibilitat d´incloure l´enllaç no implica el dret a la utilització de cap denominació, marca, logotip, text, fotografia, vídeo, format  o element identificatiu pertanyent als titulars d´aquesta pàgina web o dels tercers titulars dels respectius drets.

 

 

7. LLEI APLICABLE, MEDIACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions regiran i s´interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia relacionada amb aquesta pàgina web es dirimirà d´acord amb les lleis espanyoles, sometent-se les parts a la competència territorial dels Jutjats d´Olot (Girona) i superiors jeràrquics, pel cas que no fos possible la prèvia resolució del conflicte ni directament ni a través d´un mediador professional, a l´empara del Reial Decret-llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils i la Llei catalana 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l´àmbit del dret privat.

Versió 1. Juliol 2013

 

DIÀLEG